Общи Условия Clean Guaranty

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “ЧИСТ ВЪЗДУХ ЕООД, ЕИК 207267513 и Посетителите на уеб-сайта http://www.cleanguaranty.com (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на http://www.cleanguaranty.com, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия за ползване на Сайта и всички последващи промени в тях, и се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА

Чл. 2. (1) Информация относно „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД:

Наименование: „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД

ЕИК: 207267513

Адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4004, бул. Никола Вапцаров 3 А Вх. А

Адрес за кореспонденция: област Пловдив, община Пловдив, бул. Никола Вапцаров 3 А Вх. А

Е-mail:cleanguaranty@gmail.com

(2) Информация относно Комисията за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19

факс: 02/915 35 25

Е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: http://www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД, както и достъп до публикуваните материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта http://www.cleanguaranty.com са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права, и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД.

(2) Изображенията в Сайта на „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към страници в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика, и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Полицата за поверителност, обявена на Сайта.

(2) „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД по всяко време, като „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) „ЧИСТ ВЪЗДУХ“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.05.2023 г.